બારેમાસ લીલુ ઘાસ મેળવવા ‘ગજરાજ ઘાસ’ની ખેતી વિશે જાણો.

Napier grass farming
Source : Internet

પશુઓ માટે બારેમાસ લીલુ ઘાસ સારી રીતે મળી રહે તે માટે વિશ્વભરમાં ઉગાડવામાં આવતા ઘાસવર્ગના ‘ગજરાજ ઘાસ’નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ બહુ વર્ષીય ઘાસ હોવાથી આખા વર્ષ દરમિયાન પોષણયુકત સ્વાદિષ્ટ લીલો ચારો પૂરો પાડે છે. આ ઘાસ મધ્યમ વરસાદ પડે છે ત્યાં અને પિયત વિસ્તારમાં વધુ ઉત્પાદન આપે છે. ગુજરાત ઘાસ ની વૃદ્ધિ ખૂબ જ ઝડપથી થાય છે અને તેના પીલા પણ ખૂબ જ ફેલાય છે. ઘાસનો વિકાસ ચોમાસા અને ઉનાળાની ઋતુમાં વધુ થાય છે. પરંતુ શિયાળાની ઋતુમાં ઠંડીના કારણે વિકાસ ધીમો થાય છે. આ ઘાસ સુંવાળા અને નરમ હોવાથી ગાય-ભેંસ, ઘેટાં અને બકરાં ખાવામાં પહેલી પસંદગી કરે છે.

Napier grass farming
Source : Internet
ડૉ. ડી. પી. ગોહિલ, ડૉ. એચ. કે. પટેલ અને શ્રી ડી. આર. પઢેરીયા
મુખ્ય ઘાસચારા સંશોધન કેન્દ્ર,
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,
આણંદ-૩૮૮ ૧૧૦ (ગુજરાત)
ફોન : (૦૨૬૯૨) ર૬૪૧૭૯
નોંધ : ઘાસના ચીપાં લેવા માટે આગળના દિવસે સંપર્ક કરવા વિનંતી સમય: ૮-00 થી ૧૨-00 અને 8-00 થી પ-00
Napier grass farming
Source : Internet
નીચે આપેલા ફેસબુકના બટનથી તમારા ફેસબુકમાં આ પોસ્ટને શેયર કરો જેથી આ માહિતી વધારેને વધારે ખેડૂતમિત્રો સુધી પહોંચાડી શકાય. એજ રીતે તમે વોટ્સએપ પર પણ આ પોસ્ટને શેયર કરી શકો છો.

Post a Comment

0 Comments